Webdesignopmaat.eu – Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een Algemene deel en Bijzonder deel. Het Algemene deel is op iedere Offerte en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Webdesignopmaat.eu te leveren goederen en/of diensten zijn de desbetreffende Bijzondere bepalingen aanvullend van toepassing.

 

Algemeen

1. Definities

1.1  In deze algemene voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd: “Algemene Voorwaarden”, de onderhavige voorwaarden.

1.2  “Webdesignopmaat.eu”, Webdesignopmaat.eu is geregistreerd bij de kamer van koophandel Alkmaar.

1.3  “Klant”, degene die een opdracht aan Webdesignopmaat.eu heeft verstrekt.

1.4  “Offerte”, aanbod van Webdesignopmaat.eu om tegen betaling in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden te verrichten op verzoek van de Klant.

1.5  “Werkzaamheden”, al hetgeen Webdesignopmaat.eu ten behoeve van de Klant binnen het kader van de verstrekte opdracht(en) maakt, onderneemt, doet maken of doet ondernemen zoals, maar niet beperkt tot, websiteontwikkeling, SEO, websiteonderhoud, consultancy, beheer en hosting, ontwikkeling, en applicatieondersteuning, zoals geleverd door Webdesignopmaat.eu op grond van en gespecificeerd in de Overeenkomsten.

1.6  “Overeenkomst”, een door de Klant ondertekende Offerte van Webdesignopmaat.eu.

1.7  “Bijzondere Voorwaarden” specifieke schriftelijke afspraken welke Partijen gemaakt hebben in afwijking met of in aanvulling op hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald. Deze afspraken dienen in een door beide Partijen ondertekend document te zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en tot stand komen van een Overeenkomst

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Webdesignopmaat.eu diensten van welke aard dan ook aan de Klant levert, ook indien deze diensten niet of niet nader in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Door ondertekening van de Offerte alsmede door het gebruik maken van de geleverde diensten, of door het (anderszins) feitelijk uitvoering geven aan een (nog) niet getekende Offerte, verklaart de Klant bekend te zijn met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en akkoord te zijn met toepasselijkheid ervan.

2.2  Inkoopvoorwaarden en / of andere voorwaarden die de Klant hanteert zullen niet van toepassing zijn. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Webdesignopmaat.eu van documenten van Opdrachtgever en/of derden waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

3. Rangorde

3.1 In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Voorwaarden en een bepaling in de Bijzondere Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Bijzondere Voorwaarden.

4. Facturering en Betaling

4.1  Alle facturen van Webdesignopmaat.eu dienen binnen de in de desbetreffende offerte gestelde termijn te worden betaald, tenzij op de factuur een termijn is gesteld welke dan geldt. Indien er geen termijn is gespecificeerd op de factuur of in de Offerte, dienen de facturen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Alle betalingen dienen zonder enige vorm van inhouding of verrekening te worden verricht.

4.2  Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Wanneer de Klant de betaling niet – tijdig of niet – volledig verricht, is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is direct in verzuim. Klant is, vanaf de datum dat hij in verzuim is, de wettelijke rente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Webdesignopmaat.eu zich genoodzaakt ziet de vordering ter incasso in handen van derden te stellen is de Klant tevens de kosten voortvloeiend uit de buitengerechtelijke kosten verbonden aan een incasso verschuldigd. Deze kosten worden tenminste gelijk gesteld aan minimaal 15% van het totaal te incasseren bedrag. Alle betalingen door of namens de Klant geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en pas daarna in mindering op de hoofdsom. De facturen worden voldaan in de volgorde van eerste verschuldigdheid.

4.3  Indien een Overeenkomst geen bepalingen ten aanzien van prijswijzigingen bevat, is Webdesignopmaat.eu in ieder geval gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen in overeenstemming met de prijsindexcijfers voor de zakelijke dienstverlening zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het CBS mits Webdesignopmaat.eu de Klant hiervan tenminste één maand voor ingangsdatum van de prijswijziging schriftelijk op de hoogte stelt.

5. Voorbehoud van rechten en risico

5.1  Rechten, waar onder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan de Klant verleend onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst(en) verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien Partijen een periodieke betalingsverplichting van de Klant zijn overeengekomen, komt aan de Klant het gebruiksrechten of recht op Werkzaamheden toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

5.2  Webdesignopmaat.eu kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en de overige resultaten van de Werkzaamheden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Klant alle aan Webdesignopmaat.eu verschuldigde bedragen heeft voldaan.

5.3  Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of een hulppersoon van de Klant zijn gebracht.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) op gegevens of materialen, zoals documenten, tekeningen, geautomatiseerde informatie, films, tapes, specificaties, ontwerpen, modellen en apparatuur die direct door de Klant aan Webdesignopmaat.eu ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van de Klant of van de partij die de Klant hiervoor een licentie heeft gegeven. De Klant verleent Webdesignopmaat.eu het recht om deze materialen voor de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken. De Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van dergelijke materialen aan Webdesignopmaat.eu ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst (waaronder gebruik, bewerken, installeren). De Klant vrijwaart Webdesignopmaat.eu tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen inbreuk maakt op enig recht van die derde.

6.2  Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.3  Indien Webdesignopmaat.eu bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de Klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op de Klant, tast dit het recht van Webdesignopmaat.eu niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, materialen, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Webdesignopmaat.eu aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Klant zijn of worden gedaan.

6.4  Webdesignopmaat.eu is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie, producten en diensten.

7. Vrijwaring

7.1  Webdesignopmaat.eu zal de Klant vrijwaren tegen aanspraken van of vorderingen ingesteld door derden op grond van de bewering dat het resultaat van haar werkzaamheden of onderdelen daarvan ten aanzien waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij Webdesignopmaat.eu (blijven) berusten, inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, merkrecht, handelsgeheim of op andere rechten van intellectuele eigendom en zal in voorkomende gevallen namens de Klant voor eigen rekening verweer voeren. Webdesignopmaat.eu zal binnen de grenzen der redelijkheid en altijd binnen de grenzen van de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking alle kosten, schadevergoedingen en advocatenkosten waartoe de Klant veroordeeld wordt voor haar rekening nemen, mits de Klant Webdesignopmaat.eu onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of vordering en Webdesignopmaat.eu toestaat om verweer te voeren en / of tot een eventuele regeling met die derde te komen. Deze vrijwaring is niet van toepassing op vorderingen of aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van door de Klant voorgeschreven materialen.

7.2  De Klant zal Webdesignopmaat.eu vrijwaren tegen aanspraken van of vorderingen ingesteld door derden op grond van de bewering dat door gebruik van door de Klant voorgeschreven materialen Webdesignopmaat.eu inbreuk maakt op enig recht van een derde. Webdesignopmaat.eu kan ook in geen geval gehouden worden de Klant te vrijwaren wegens een inbreuk die het gevolg is van wijzigingen of aanpassingen welke niet door of namens Webdesignopmaat.eu zijn aangebracht.

8. Leveringstermijnen

8.1 Alle door Webdesignopmaat.eu genoemde of overeengekomen (levering)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Webdesignopmaat.eu bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Webdesignopmaat.eu genoemde of tussen partijen overeengekomen (levering)termijnen en (oplever)data, gelden als streefdata, binden Webdesignopmaat.eu niet en hebben slechts een indicatief karakter. Webdesignopmaat.eu spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (levering)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. Webdesignopmaat.eu is echter niet gebonden aan een al dan niet uiterste (levering)termijn of (oplever)datum. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

9. Medewerking Klant

9.1  Partijen erkennen dat ze voor het slagen van Werkzaamheden afhankelijk zijn van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van een Overeenkomst door Webdesignopmaat.eu mogelijk te maken zal de Klant Webdesignopmaat.eu steeds tijdig alle door Webdesignopmaat.eu nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.2  De Klant is verantwoordelijk voor de (juistheid van de) keuze, het gebruik, beheer en een juiste toepassing (ook in onderlinge samenhang) in en ten behoeve van zijn organisatie van de door Webdesignopmaat.eu geleverde producten en diensten (eigen producten en diensten dan wel producten en diensten die zij van Derden betrekt en doorlevert aan de Klant). Webdesignopmaat.eu garandeert niet dat de door haar geleverde producten en diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze heeft aangeschaft.

10. Producten van derden

10.1 In voorkomend geval maken producten of diensten van Derden deel uit van een levering van producten of diensten op grond van een Overeenkomst, Op een dergelijke levering en het gebruik daarvan zijn de leveringsvoorwaarden van die Derden van toepassing. Webdesignopmaat.eu accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging, schade of anderszins, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij gevolgschade, veroorzaakt door de producten en diensten van Derden. Op eerste verzoek van Klant zal Webdesignopmaat.eu de voorwaarden van Derden toesturen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van Webdesignopmaat.eu wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 7 bedoelde vrijwaringverplichting. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één (1) jaar of langer, dan wel indien Webdesignopmaat.eu het geleverde op nacalculatiebasis factureert, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat door de Klant aan Webdesignopmaat.eu is betaald over de drie (3) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade uit alle Overeenkomsten met de Klant echter meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend Euro).

11.2 De aansprakelijkheid van Webdesignopmaat.eu voor indirecte schade, gevolgschade, boetes, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Derden, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Webdesignopmaat.eu voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van Derden is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Webdesignopmaat.eu wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

11.3 Tenzij nakoming door Webdesignopmaat.eu blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Webdesignopmaat.eu een wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien de Klant Webdesignopmaat.eu onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Webdesignopmaat.eu ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Webdesignopmaat.eu in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Webdesignopmaat.eu meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Webdesignopmaat.eu vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

12. Duur en beëindiging overeenkomst

12.1 Indien een Overeenkomst welke naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt voor bepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging tegen het einde van de contractduur worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd worden, behoudens opzegging, na afloop van de contractsduur telkens weer stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Uitgesloten van stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode zijn overeenkomsten gesloten met een consument in welk geval een stilzwijgende verlenging van telkens één (1) jaar geldt wanneer de overeenkomst een initiële looptijd van één 1 jaar of langer had. Had de overeenkomst gesloten met een consument een kortere initiële looptijd dan geldt telkens een verlening voor eenzelfde periode als de initiële overeenkomst.

12.2 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) maanden.

12.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 7: 408 lid 1 BW, kan de Klant een Overeenkomst slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze Algemene Voorwaarden.

12.4 Aan partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

12.5 Elk der Partijen kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement is uitgesproken danwel door de wederpartij zelf is aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Webdesignopmaat.eu is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

13. Afstand van rechten

13.1 Afstand van rechten die voortvloeien uit enigerlei bepaling in deze Algemene voorwaarden, Bijzondere bepalingen of een Overeenkomst zal niet beschouwd worden als afstand van rechten die voortvloeien uit andere bepalingen in die voorwaarden of de Overeenkomst, noch zal afstand van rechten wegens tekortkoming met betrekking tot enigerlei bepaling van deze Algemene voorwaarden, Bijzonder bepalingen of Overeenkomst uitgelegd worden als het blijvend afstand doen van rechten.

14. Overdrachtrechten en verplichtingen

14.1 De Klant is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een Derde te verkopen en/of over te dragen na schriftelijke toestemming daartoe van Webdesignopmaat.eu. Onder overdracht wordt in dit verband mede verstaan de directe of indirecte overdracht van (het merendeel van) de zeggenschap in de onderneming van de Klant. Webdesignopmaat.eu is gerechtigd deze toestemming, zonder opgave van redenen, te onthouden.

14.2 Webdesignopmaat.eu is te allen tijde gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een Derde te verkopen en/of over te dragen.

15. Wijzigingenenmeerwerk

15.1 Werkzaamheden voortvloeiend uit wijzigingen en aanpassingen van een Overeenkomst (meerwerk) zullen additioneel op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Indien gewenst kan Webdesignopmaat.eu, op verzoek van Klant, dergelijk meerwerk vooraf ineens in rekening brengen waarna dit later zal worden verrekend met het daadwerkelijk uitgevoerde meerwerk door Webdesignopmaat.eu.

15.2 Indien Webdesignopmaat.eu op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant Werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden vallen, zullen deze door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Webdesignopmaat.eu. Webdesignopmaat.eu is nimmer verplicht aan een verzoek tot aanpassingen of meerwerk te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

15.3 De Klant aanvaardt dat door wijzigingen, aanpassingen of meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van een Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

15.4 Voor zover voor de Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Webdesignopmaat.eu de Klant desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

16. Overmacht

16.1 Partijen komen overeen dat de volgende omstandigheden mede als overmacht worden aangemerkt: staking, ziekte van personeel, te late of vertraagde levering door derden. De verplichting tot nakoming van de Overeenkomst door één van beide partijen zal met een redelijke periode worden verlengd indien nakoming door deze partij wordt verhinderd door overmacht. De bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst ontstaat pas indien de overmachtsituatie tenminste drie (3) maanden heeft geduurd of wanneer redelijkerwijs vast staat dat deze tenminste drie (3) maanden zal gaan duren.

16.2De ene partij dient, in geval van overmacht, de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van die overmacht en de andere partij alle relevante informatie omtrent de overmachtsituatie te verschaffen.

17. Bepalingen met voortdurend effect

17.1 Alle bepalingen ten aanzien van betaling, beperking van aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, vrijwaring, afstand, overdracht, (ver)nietig(baar)heid en ongeldigheid, blijven ook na de beëindiging van één of meerdere Overeenkomst(en) van kracht.

18. Diversebepalingen

18.1 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden, Bijzondere voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of nakoming ervan niet kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

18.1Een Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende Algemene voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden vormt de gehele Overeenkomst tussen Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande afspraken en overeenkomsten ten aanzien van de Werkzaamheden die voorwerp van de Overeenkomst zijn.

19. Rechts en forumkeuze

19.1 De Overeenkomsten tussen Partijen, inclusief deze Algemene voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

19.2 Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst, inclusief de Algemene voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden, of daarmee verband houden, zullen voor arbitrage en / of arbitraal kort geding (indien het onderwerp van geschil zodanig spoedeisend is, dat het verkrijgen van een arbitraal vonnis in een bodemprocedure niet kan worden afgewacht) worden voorgelegd aan de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (“SGOA”), statutair gevestigd te Rijswijk (Zuid Holland) in overeenstemming met het toepasselijke reglement van de SGOA.

19.3 In geval – om welke reden dan ook – de burgerlijke rechter bevoegd is of wordt om vaneen geschil kennis te nemen en daarover te oordelen, zal de bevoegde rechter in het arrondissement Den Helder bevoegd zijn